Top

การขอขึ้นทะเบียนคู่ค้า

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป

ส่วนที่ 2 : ประเภทธุรกิจ & ความสามารถในสินค้าและบริการ

ส่วนที่ 3 : เอกสารแนบ

กรณีนิติบุคคล
  1. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท / หจก.
  2. สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.20
  3. โปรไฟล์บริษัท (Company Profile) / ผลงานย้อนหลัง
กรณีบุคคลธรรมดา
  1. สำเนาบัตรประชาชน
  2. ผลงานย้อนหลัง

    อัพโหลดไฟล์แนบ (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 5 MB.)