Top

การขอขึ้นทะเบียนคู่ค้า

ประเภทคู่ค้า

   

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป

ปี
ที่อยู่ตามที่จดทะเบียน
ที่อยู่ติดต่อ
   

ส่วนที่ 2 : ประเภทธุรกิจ & ความสามารถในสินค้าและบริการ

ชื่อผู้ติดต่อ (ฝ่ายขาย)
ชื่อผู้ติดต่อ (ฝ่ายการเงิน)
ข้อมูลทางธนาคาร
ลำดับ ธนาคาร รหัสสาขา สาขา เลขที่บัญชี ลบ
1
เงื่อนไขการชำระเงิน
               

ส่วนที่ 3 : เอกสารแนบ

** กรุณาเซ็นเอกสารทุกฉบับ

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป

ที่อยู่ตามที่จดทะเบียน
ที่อยู่ติดต่อ
   

ส่วนที่ 2 : ประเภทธุรกิจ & ความสามารถในสินค้าและบริการ

ข้อมูลทางธนาคาร
ลำดับ ธนาคาร รหัสสาขา สาขา เลขที่บัญชี ลบ
1

ส่วนที่ 3 : เอกสารแนบ

** กรุณาเซ็นเอกสารทุกฉบับ