Top

ข้อกำหนดและเงื่อนไขนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของบริษัท เรียลแอสเสท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด และบริษัทในเครือ


บริษัท เรียลแอสเสท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด และบริษัทในเครือ (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “บริษัท”) ได้กำหนด “นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” เพื่อป้องกันการรั่วไหล การนำไปใช้ และการถูกแก้ไขดัดแปลงของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่ได้ให้กับบริษัทไว้ เมื่อท่าน (“เจ้าของข้อมูล”) เข้าชมเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงการใช้บริการต่างๆ ตามที่ปรากฏในหน้าเว็บไซต์ บนเดสก์ท็อป บนอุปกรณ์มือถือและแท็บเล็ต และอุปกรณ์อื่นๆ ที่จะมีขึ้นในอนาคต เช่น การขอข้อมูล การโพสต์รูปภาพ การนัดหมาย การส่งข้อคิดเห็น สำหรับการสมัครเพื่อเป็นสมาชิกหรือการใช้บริการต่างๆ อาจมีการขอข้อมูลเพิ่มเติม เป็นต้น ซึ่งทางบริษัทตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของลูกค้า ผู้ถือหุ้น กรรมการ พนักงาน คู่ค้า ผู้รับจ้าง สมาชิกหมู่บ้านในโครงการ และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “เจ้าของข้อมูล”) เจ้าของข้อมูลจะได้รับความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างครบถ้วนตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทจึงได้มีนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ เพื่อให้เจ้าของข้อมูลได้รับทราบถึงนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท โดยนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ได้อธิบายถึงวิธีการที่บริษัทจะปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การเก็บรวบรวม การจัดเก็บรักษา การใช้ การเปิดเผย รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น

บริษัทขอให้ท่านอ่านและทำความเข้าใจ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทอย่างละเอียด ดังนั้น หากท่านไม่สามารถยอมรับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทในการใช้งานเว็บไซต์นี้ได้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ขอให้ท่านยุติการใช้งานเว็บไซต์นี้โดยทันที แต่ทั้งนี้หากท่านใช้งานเว็บไซต์ต่อไป ให้ถือว่าท่านได้ยินยอมตาม นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทแล้วทุกประการนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท


1. คำนิยาม

“ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data)” หมายถึง ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของท่าน หรืออาจจะระบุตัวตนของท่านได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล ชื่อบริษัท ตำแหน่งงาน และที่อยู่บริษัทของท่าน วันเกิด ที่อยู่บ้าน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขบัตรประชาชน ตัวตนผู้ใช้บริการออนไลน์ เช่น บัญชีสื่อสังคม (Social Media Accounts) สถานะการสมรส และรายละเอียดครอบครัว เป็นต้น แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

“ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว (Sensitive Personal Data)” หมายถึง ข้อมูลที่เป็นเรื่องส่วนบุคคลโดยแท้ของบุคคล แต่มีความละเอียดอ่อนและอาจสุ่มเสี่ยงในการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม เช่น เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใด ซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด

“คุกกี้ (Cookies) หมายถึง ข้อมูลที่ถูกวางในคอมพิวเตอร์ของท่านโดยเว็บเซิร์ฟเวอร์ หลังจากคุกกี้ได้ถูกวางในคอมพิวเตอร์ของท่าน คุกกี้จะเก็บหรือจดจำข้อมูลของผู้ใช้จนกว่าผู้ใช้จะปิดบราวเซอร์นั้น หรือจนกว่าผู้ใช้จะลบหรือปฏิเสธคุกกี้
คุกกี้แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ

 • คุกกี้ของบุคคลที่หนึ่งซึ่งเว็บไซต์ที่ท่านเข้าชมเป็นผู้สร้างขึ้น เว็บไซต์จะแสดงอยู่ในแถบที่อยู่เว็บ
 • คุกกี้ของบุคคลที่สามซึ่งเว็บไซต์อื่นๆ เป็นผู้สร้างขึ้น เว็บไซต์เหล่านี้เป็นเจ้าของเนื้อหาบางอย่าง เช่น โฆษณาหรือรูปภาพที่ท่านเห็นในหน้าเว็บที่เข้าชม


2. ขอบเขตนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ใช้ภายใต้เว็บไซต์นี้ เว็บไซต์ www.realasset.co.th และเว็บไซต์อื่นๆ ในเครือบริษัท คุ้กกี้ โดเมนย่อยหรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือแอปพลิเคชั่นบนอุปกรณ์มือถือและแท็บเล็ต และอุปกรณ์อื่นๆ ที่จะมีขึ้นในอนาคตสำหรับเว็บไซต์ดังกล่าว ที่ท่านได้ให้ไว้ผ่านช่องทางของบริษัท ทั้ง offline และ online ไม่ว่าจะเป็นผู้เข้าชม หรือผู้ใช้ที่ลงทะเบียน การใช้เว็บไซต์ของบริษัท

หากท่านลงชื่อเข้าใช้งาน เข้าเยี่ยมชม หรือลงทะเบียนเว็บไซต์ของบริษัทและเว็บไซต์อื่นๆ ในเครือบริษัท คุ้กกี้ โดเมนย่อยหรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง ผ่านทางบุคคลที่สาม เช่น Facebook, Instragram, Google, Line เป็นต้น ท่านจะต้องปฎิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้เมื่อเข้าสู่เว็บไซต์ของบริษัทและบริการอื่นๆ ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ภายในแพลทฟอร์มในเว็บไซต์นี้ ทั้งนี้ อาจมีการแสดงข้อกำหนดซึ่งเกี่ยวข้องกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมในบริการ เพื่อให้ท่านอนุมัติก่อนการเข้าถึงบริการนั้นๆ

นโยบายคุ้มครองส่วนบุคคลนี้จะไม่ใช้กับข้อมูลซึ่งจะได้เปิดเผยหรือทำการส่งไปยัง

 1. บริการของบุคคลที่สาม รวมถึงเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งท่านอาจเข้าถึงโดยผ่านทางเว็บไซต์ของเรา
 2. บริษัท หรือองค์กรอื่น ซึ่งได้ทำการโฆษณาสินค้าหรือบริการ ในเว็บไซต์ของเรา


3. วัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อให้ความยินยอมแก่บริษัทในการดำเนินการเก็บรวบรวม การจัดเก็บรักษา การเปิดเผย ประมวลผล หรือการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ตามวัตถุประสงค์ ดังนี้

 • เพื่อทำการประชาสัมพันธ์ ติดต่อสื่อสาร แจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ นำเสนอโครงการที่เกี่ยวข้องกับสินค้า และ/หรือบริการของบริษัท
 • บริษัทจะทำการจัดเก็บและใช้ข้อมูลที่จำเป็นในการออกเอกสารสำคัญสำหรับการทำรายการจอง การทำสัญญาจะซื้อจะขาย เอกสารข้อตกลงต่างๆ การจัดซื้อจัดจ้าง การทำธุรกรรมทางการเงิน ทั้งกรณีมีการจอง/การสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ (Online Booking) และการจอง/การสั่งซื้อผ่านช่องทางปกติ
 • เพื่อจัดทำแผนการตลาด วิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูลการใช้ จัดทำฐานข้อมูล สำรวจความคิดเห็นของลูกค้า ดำเนินกิจกรรมบริษัท ติดต่อประสานงานต่าง รวมถึงการปรับปรุง พัฒนากระบวนการดำเนินงาน สินค้าและ/หรือบริการของบริษัท
 • ส่งให้แก่บุคคลที่สามหรือพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้า และ/หรือบริการของบริษัท เช่น กรณีที่ได้ว่าจ้างบุคคลหรือหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ในการจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ การส่งจดหมายอิเล็คทรอนิกส์ (E-mail) การประชาสัมพันธ์ ติดต่อสื่อสาร แจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ การสำรวจความคิดเห็น วิเคราะห์ เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของบริษัท เป็นต้น โดยบริษัทจะกำหนดห้ามมิให้บุคคลหรือหน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าวทำการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล การนำข้อมูลไปใช้ การเปิดเผยข้อมูล หรือการดำเนินการอย่างอื่นที่นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ตามข้อนี้
 • เพื่อตรวจสอบตัวตนของท่าน เพื่อรักษาความปลอดภัยต่อบัญชีผู้ใช้ของท่าน เพื่อแจ้งท่านเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นด้วย (เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท ท่านอาจถูกร้องขอให้ลงทะเบียนกับเรา และ/หรือท่านอาจจำเป็นต้องแจ้งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบริษัท)
 • เพื่อจัดการเว็บไซต์ เพื่อการดำเนินการภายใน แก้ไขปัญหาของเว็บไซต์ วิเคราะห์ข้อมูล ทดสอบ วิจัย เพื่อความปลอดภัย การตรวจสอบการบิดเบือน และการจัดการบัญชีผู้ใช้ เพื่อให้ข้อมูลในการเข้าและใช้เว็บไซต์ของบริษัท เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้
 • บริษัทจะไม่ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่ เป็นการใช้หรือเปิดเผยตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น หรือเป็นการเปิดเผยต่อบุคคลในบริษัท หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องตามสัญญา หรือ ดำเนินการตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย หรือได้รับความยินยอมจากท่าน


4. ระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์หรือตามที่กฎหมายกำหนดไว้ หรือจนกว่าท่านซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูส่วนบุคคลแจ้งความประสงค์ว่าไม่ให้บริษัทจัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป ทั้งนี้ บริษัทมีมาตรการรักษาความปลอดภัยตามสมควรเพื่อป้องกันการเข้าถึง การรวบรวม การใช้ การเปิดเผย การทำสำเนา การดัดแปลง การกำจัดข้อมูล หรือความเสี่ยงในลักษณะเดียวกันโดยไม่ได้รับอนุญาต


5. การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

การจัดเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data) บริษัทจะดำเนินการให้ท่านรับทราบ และให้ความยินยอมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามแบบวิธีการของบริษัท เว้นแต่โดยสภาพไม่อาจให้ความยินยอมดังกล่าวได้ กรณีการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูล เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว (Sensitive Personal Data)) บริษัทจะขอความยินยอมจากท่านโดยชัดแจ้งก่อนดำเนินการ เว้นแต่การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวจะเข้าข้อยกเว้นตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือที่กฎหมายอื่นกำหนดไว้

บริษัทอาจจัดเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทได้รับโดยทางตรงหรือทางอ้อมผ่านทางเอกสาร เว็บไซต์ คุ้กกี้(Cookies) โดเมนย่อย หรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง ผ่านทางบุคคลที่สาม เช่น Facebook, Instagram, Google, Line หรือตามแบบวิธีการของบริษัทอื่น เป็นต้น สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้ :

 • ชื่อ นามสกุล
 • ชื่อเล่น
 • เลขบัตรประชาชน
 • รูปถ่าย
 • วันเกิด
 • เพศ
 • สัญชาติ
 • ที่อยู่ตามบัตรประชาชน
 • ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
 • ที่อยู่ในการส่งข้อมูลข่าวสาร ส่งเอกสาร ส่งใบเสร็จ
 • ชื่อที่ทำงาน ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน
 • ที่อยู่จดหมายอิเลคทรอนิกส์ (อีเมล)
 • ชื่อบัญชี Facebook Account / Line Account / Instagram Account / WeChat, Google
 • หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หมายเลขโทรสาร
 • สถานะภาพ – โสด สมรส หม้าย/หย่า
 • การศึกษา
 • อาชีพ
 • ตำแหน่งงาน
 • รายได้ส่วนตัว
 • รายได้ครอบครัว
 • หมายเลขบัตรเครดิต
 • ภาพถ่ายในการเข้าร่วมงานกิจกรรม
 • พฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลในเว็บไซต์ โดยบริษัทใช้คุกกี้ (Cookies) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวมรวมข้อมูล เช่น
  • หมายเลขไอพี (IP address)
  • ชนิดของเว็บเบราว์เซอร์ (Web browser) ที่ใช้ในการเข้าถึง หน้าเว็บ (Web page) ที่เข้าเยี่ยมชม
  • เว็บไซต์ที่อ้างถึงเว็บของบริษัท
  • ประวัติการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
  • ประวัติการ Search ข้อมูลโครงการ สินค้าและ/หรือบริการของบริษัท
  • ระยะเวลาการเข้าใช้บริการเยี่ยมชมเว็บไซต์และ Application วันที่และเวลาที่ท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ รวมไปถึง สถิติอื่นๆ
  • ประเภทของโปรแกรมเบราว์เซอร์
 • สิ่งที่โปรดปราน/ความชอบ (Preferences/Favorites), ความสนใจ (Interests) เช่น รูปแบบผลิตภัณฑ์และการบริการที่ท่านสนใจ งานอดิเรก กิจกรรม Social Network ที่ใช้ประจำ กีฬา หรือการท่องเที่ยว
 • ข้อมูลในการตัดสินใจเลือกหรือไม่เลือกผลิตภัณฑ์และการบริการ เช่น เหตุผลในการซื้อ หรือเลือกที่อยู่อาศัย งบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลิตภัณฑ์อื่นที่ใช้เปรียบเทียบ ความเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการ ,ข้อมูลการเข้าชมผลิตภัณฑ์และการบริการ
 • ข้อมูลต่างๆ เช่น สื่อที่ทำให้ท่านทราบถึงผลิตภัณฑ์และบริการ เหตุผลที่ท่านต้องการหาที่อยู่อาศัยแห่งใหม่ วัตถุประสงค์ในการซื้อ ขนาดพื้นที่ใช้สอย แบบห้องพัก แบบบ้านที่ท่านสนใจ ปัจจัยใดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อค ระยะเวลาในการตัดสินใจซื้อ ทำเลที่ท่านสนใจซื้อ
 • ข้อมูลซึ่งระบุตำแหน่งพื้นที่ของท่านขณะที่ใช้งานเว็บไซต์ กรณีที่ท่านเปิดการใช้งานระบบ GPS ให้ถือว่าท่านให้ความยินยอมกับบริษัทในการเก็บรวบรวมและประมวลผลตำแหน่งพื้นที่ของท่านขณะใช้งานดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถติดตั้งโปรแกรมหรือปิดระบบ GPS บนโทรศัพท์มือถือของท่านได้ หากท่านต้องการปกปิดข้อมูลนี้
 • ข้อมูลที่ท่านจำเป็นต้องให้ไว้แก่บริษัท และบริษัทสามารถเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้ตามที่กฎหมายกำหนด โดยไม่ต้องขอความยินยอม ได้แก่
  • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือ สัญญา หรือมีความจำเป็นต้องให้ข้อมูลเพื่อเข้าทำสัญญา หรือ ข้อมูลอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทอาจไม่สามารถดำเนินการให้แก่ท่าน ตามที่ท่านประสงค์ หรือที่บริษัทได้แจ้งไว้ต่อท่าน หรือมีผลอื่นใดตามกฎหมาย
  • เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เช่น การเก็บภาพของท่านในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท เป็นต้น
  • เพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล
  • เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ บริษัท
  • เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
  • เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุ เพื่อประโยชน์ สาธารณะ หรือเพื่อการศึกษา วิจัย การจัดทำสถิติ ซึ่งได้จัดให้มีมาตรการป้องกันที่เหมาะสม

ทั้งนี้ บริษัทอาจเก็บข้อมูลของท่านโดยแปลงเป็นข้อมูลไม่ระบุตัวตนกรณีที่มีการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ หรือโฆษณาอื่นที่ไม่ใช่ของบริษัท นโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลจะเป็นไปตามที่เว็บไซต์นั้น ๆ กำหนด โดยบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใด


6. สิทธิต่างๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

 1. สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่านที่บริษัทได้จัดเก็บไว้ และขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านั้น รวมถึงการขอให้เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่ได้ให้ความยินยอม
 2. สิทธิในการให้โอนถ่ายข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีที่บริษัทได้จัดทำข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบให้สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ และสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิขอให้บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ และมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง หากสภาพทางเทคนิคสามารถกระทำได้
 3. สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวมใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่าน หากข้อมูลนั้นบริษัทจัดเก็บได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากท่าน หรือข้อมูลนั้นเก็บ รวบรวมใช้ หรือเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์การตลาดแบบตรง หรือการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาตร์ ประวัติศาตร์ สถิติ
 4. สิทธิในการลบ ทำลาย หรือระงับการใช้ ท่านมีสิทธิร้องขอให้บริษัทลบ ทำลาย หรือระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทเก็บรักษาไว้ หรือให้บริษัทดำเนินการทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลกลายเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถใช้ระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้
 5. สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิร้องขอให้บริษัทดำเนินการแก้ไขให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทจัดเก็บไว้เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
 6. สิทธิในการถอนความยินยอม ท่านมีสิทธิถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ทั้งนี้ บริษัทอาจเก็บข้อมูลไว้เพื่อการตรวจสอบการให้บริการแก่ท่าน หรือเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย โดยบริษัทจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์

เจ้าของข้อมูลสามารถขอใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้นได้ โดยยื่นคำร้องขอใช้สิทธิต่อบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรหรือผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ตาม แบบฟอร์มที่บริษัทกำหนดผ่าน “ช่องทางการติดต่อของบริษัท” ด้านล่าง โดยบริษัทจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคำร้องฯ ของเจ้าของข้อมูล ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องฯ ดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทอาจปฏิเสธสิทธิของเจ้าของข้อมูลได้ในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดไว้


7. ข้อยกเว้นการรักษาคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่ไม่ถือว่าเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนต่อนโยบายการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคล เช่น

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะแล้วตั้งแต่เวลที่ท่านได้เปิดเผยข้อมูลให้บริษัท หรือถูกเปิดเผยต่อสาธารณะโดยมิใช่ความผิดของบริษัท
 2. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยได้รับความยินยอมจากท่าน ไม่ว่าเป็นลายลักษณ์อักษร หรือการอนุญาตโดยวิธีการอื่นใด
 3. การเปิดเผยข้อมูลตามความจำเป็น เนื่องจากกระทำตามกฎหมาย คำสั่ง กฎข้อบังคับ คำสั่งศาล หน่วยงานของรัฐ หรือตามความจำเป็นอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด


8. มาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Security)

บริษัทมีมาตรการรักษาความปลอดภัยตามสมควรเพื่อป้องกันการละเมิด การเข้าถึง การรวบรวม การใช้ การเปิดเผย การทำสำเนา การดัดแปลง การกำจัดข้อมูล หรือความเสี่ยงในลักษณะเดียวกันโดยไม่ได้รับอนุญาต ทั้งมาตรการในการบริหารจัดการ (Organizational Measure) และมาตรการเชิงเทคนิค (Technical Measure) เช่น ระบบสารสนเทศในการรักษาความปลอดภัย นโยบายการรักษาข้อมูลความลับของลูกค้า การจัดทำกระบวนการเพื่อจัดการกับการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล (Data Breach) เป็นต้น นอกจากนี้ พนักงาน ลูกจ้าง และผู้ให้บริการภายนอกของบริษัทฯ ก็มีหน้าที่ต้องรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลตามสัญญาที่ได้ลงนามไว้กับบริษัทฯ

ทั้งนี้การรับส่งข้อมูลทางอินเตอร์เนตยังคงมีข้อจำกัดในการดูแลรักษาความปลอดภัย บริษัทจึงไม่อาจรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลที่ท่านเปิดเผยผ่านช่องทางออนไลน์ได้ ดังนั้น บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญเสียที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะโดยตรง หรือโดยอ้อม จากการเข้าถึงข้อมูลโดยมิได้รับอนุญาต (Unauthorized Access) ที่ท่านให้ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทเว้นแต่ในกรณีที่บริษัทเป็นผู้ละเลย


9. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอก เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลตามรายละเอียดข้างต้น หรือที่ได้รับความยินยอมจากท่านไว้ก่อนหน้านี้ รายละเอียดดังต่อไปนี้

 • บริษัทในเครือของบริษัทฯ ผู้ให้บริการภายนอก (Supplier /Outsource/Service Provider) ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญา ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เช่น ผู้ให้บริการ Cloud Computing, บริษัทรับจ้างทำกิจกรรมทางการตลาด บริษัทรับจ้างทำวิจัย บริษัทรับจ้างพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มธุรกิจทางการเงิน ผู้สนับสนุนการขาย สถาบันการเงิน พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยบุคคลหรือหน่วยงานอื่นที่บริษัททำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปนั้น จะสามารถเก็บรวบรวม และใช้ได้เฉพาะวัตถุประสงค์ตามที่ได้ระบุไว้ในรายละเอียดข้างต้นเท่านั้น
 • หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือเป็นไปตามคำสั่งของหน่วยงานรัฐ เช่น กรมสรรพากร กรมบังคับคดี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และบุคคลใดๆ ตามที่กฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด หรือในกรณีเฉพาะอื่นๆ เช่น เป็นไปตามคำสั่งศาล รวมทั้งผู้สอบบัญชี
 • เพื่อการใช้สิทธิเรียกร้องของบริษัทฯ หรือการยกขึ้นต่อสู้ตามสัญญาหรือตามกฎหมาย
 • ผู้ที่ลนใจลงทุนในบริษัทฯ และ/หรือบริษัทในเครือสำหรับการตรวจสอบและวิเคราะห์สถานะของกิจการ (due diligence) ทั้งการเข้าลงทุนร่วม หรือการขายธุรกิจหรือทรัพย์สินทั้งหมดหรือบางส่วน
 • เปิดเผยข้อมูลให้แก่บุคคลภายนอกตามที่ ได้รับความยินยอมจากท่าน หรือที่ท่านได้แจ้งให้บริษัทเปิดเผย หรือเปิดเผยเพื่อการใช้บริการตามความประสงค์ของท่าน


10. การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ อาจมีการปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขได้ โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทฯ จะแสดงนโยบายฉบับที่เป็นปัจจุบันไว้บนเว็ปไซต์ของบริษัทฯ


11. ช่องทางการติดต่อของบริษัท

บริษัท เรียลแอสเสท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
1768 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์: โทรสาร: 66 (0) 2076-1232
อีเมล dpo@realasset.co.th
(วันธรรมดาที่สามารถติดต่อได้ตามเวลา 09.00- 17.30 น. ยกเว้น วันเสาร์ วันอาทิตย์และวันหยุดราชการ )


หมายเหตุ บริษัทในเครือได้แก่ บริษัท บ้านฟ้า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด, บริษัท ไทยซัมมิท แกรนด์ เอสเตท จำกัด, บริษัท ฟาสต์พร็อพเพอร์ตี้ โซลูชั่น จำกัด, บริษัท เรียล ควอลิตี้ เรสซิเดนซ์ จำกัด, บริษัท เรียลพาร์ทเนอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด, บริษัท เมกา สเปซ 1 จำกัด, บริษัท พัฒนา สปอร์ท คลับ จำกัด, บริษัท ส้มจี๊ด จำกัด, บริษัท เรียลพร็อพเพอร์ตี้ แกรนด์เอสเตท จำกัด, บริษัท เรียล ลาซาล 17 จำกัด, บริษัท เรียล โฮเทล กรุ๊ป จำกัด